Welke vakken krijgt uw kind op school?

 

In de kleutergroepen

Kleuters leren door middel van spel. Wij maken daar gebruik van door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. De school gebruikt dit als basis en zorgt voor een uitdagende en speelrijke leeromgeving. Het is belangrijk de betrokkenheid bij wat ze doen en horen, zo groot mogelijk te maken. We proberen die betrokkenheid te verhogen door een wisselend en gevarieerd aanbod van materialen en speelhoeken. Zo worden kinderen steeds tot nieuw spel uitgedaagd, waardoor zij zich op alle gebieden zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

In de dagelijkse kring besteden we veel aandacht aan taal-, denk- en rekenactiviteiten, muziek en spelletjes die gericht zijn op het bevorderen van verschillende ontwikkelingsgebieden (concentratie, geheugen en waarneming, het verrijken van de woordenschat en het taalbegrip).
Het spelen en werken met materialen neemt een flink gedeelte van de dag in beslag. De kleuters kunnen werken in speelhoeken met expressie en ontwikkelingsmaterialen. We laten de kinderen hun eigen keuze bepalen met behulp van een planbord maar er worden ook regelmatig opdrachten gegeven. Alle ontwikkelingsaspecten, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, zintuiglijke vorming, motoriek, taal, rekenen en verstandelijke vorming komen in ruime mate aan bod. Ook is er voldoende tijd voor bewegen. Als het goed weer is, spelen de kinderen buiten op de speelplaats. Bij slecht weer in de speelzaal die speciaal voor de kleuters is ingericht.

Vanaf het moment dat een kind een eerste stap in de wereld zet, krijgt het te maken met de ander. Zonder die ander kun je niet functioneren. Op school speel en werk je samen en zo ontdek je dat je medeleerlingen niet hetzelfde zijn als jij. Je hebt invloed op die ander, de ander op jou. Hoe ga je met elkaar om op een zodanige manier dat je elkaar leert respecteren en waarderen? Hoe ga je met volwassenen om?
Wij vinden het belangrijk dat kinderen jong leren om de ander op een correcte manier tegemoet te treden.De ontwikkeling van alle kleuters wordt gevolgd met behulp van observatielijsten. Wij leggen hierin bijzonderheden en vorderingen van elke kleuter vast. De kinderen doen dit zelf ook in de vorm van een portfolio, waar ze hun werkjes in verzamelen en waarmee de kinderen hun ouders kunnen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben op school.

Lezen

Het leesonderwijs start in groep 1 en 2 met voorbereidende leesactiviteiten, meestal vanuit de lesmethode Schatkist.

De groepen 3 t/m 8

In groep 3 wordt gewerkt met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Deze methode is gebaseerd op 2 niveaus: Kinderen die al kunnen lezen (vanuit de kleuterbouw) en kinderen die al wel een aantal letters kennen, maar nog niet kunnen lezen. Op basis van het startniveau van de kinderen wordt het leesonderwijs verder vormgegeven.

Lezen is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We lezen veel en op veel verschillende manieren: aanvankelijk lezen in groep 3, technisch lezen vanaf groep 3-4, begrijpend lezen vanaf groep 4, het tutorlezen, waarbij een oudere leerling een jongere leerling begeleidt, iedere dag een kwartier stillezen voor iedereen, voorlezen voor de kleuters door leerlingen van groep 6. We gebruiken naast Veilig Leren lezen de leesmethoden ‘Estafette’ (technisch lezen)  en ‘Nieuwsbegrip’ (begrijpend lezen). Bij alle leesactiviteiten proberen we het leesplezier zoveel mogelijk te stimuleren.

Schrijven

De kinderen van groep 1 en 2 voeren een aantal activiteiten uit in het kader van de voorbereiding op het vak schrijven. In groep 3 starten we met een schrijfprogramma dat aansluit bij de inzichten van José Schraven, de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 gebruiken de lesmethode ‘Pennenstreken’. Deze methode sluit direct aan bij de leesmethoden.kinderen
In groep 6 bieden we alle kinderen een cursus toetsenbordvaardigheid aan als onderdeel van het schrijfonderwijs. We gebruiken hiervoor het webbased programma ‘Typeworld’ waarmee de kinderen ook thuis kunnen oefenen,

Taal

Spelling (foutloos schrijven) is een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs. Daarnaast besteden we aandacht aan andere aspecten van taal, zoals spreken en luisteren. Andere taalaspecten die binnen de taalmethode ‘Taalactief’ aan de orde komen, zijn stellen, oftewel het schriftelijk weergeven van gedachten en meningen en ontleden.

Rekenen en wiskunde

In de groepen 1 en 2 maken de leerkrachten gebruik van de lesmethode ‘Schatkist’ en de voorloper van ‘Wereld in Getallen’. Aantrekkelijke thema’s vormen hier het uitgangspunt voor het actief opdoen van ervaringen met het realistisch rekenen. De rekenbegrippen, het werken met hoeveelheden, ordenen, het tellen en de cijfers tot en met 10 komen op een speelse wijze aan de orde. We gebruiken hiervoor ook de methode Bewegend rekenen, waarbij het getalbegrip motorisch wordt ondersteund.

In de groepen 3 t/m 8 werken we met de rekenmethode ‘Wereld in Getallen 4’.

Wereldoriëntatie

In de groepen 1 tot en met 4 komen onderwerpen aan de orde die voor jonge kinderen interessant zijn. Daarmee wordt kennis en inzicht bijgebracht op het gebied van de wereldoriëntatie.
In de groepen 4 t/m 8 geven we gericht wereldoriëntatie in thema’s. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Blink – integraal’, waarbij aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek geïntegreerd zijn in de thema’s. Deze methode sluit erg goed aan bij onze visie op ‘Onderzoekend Leren’.

Sociale competenties en Burgerschap

In de lessen van ‘De Vreedzame School’ besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Meer informatie over de Vreedzame School vindt u hier.

Engels

In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen Engelse les. De hierbij gebruikte lesmethode ‘The Team’ besteedt aandacht aan de eerste beginselen ervan. Het praktisch gebruik van de Engelse taal in dagelijkse situaties staat voorop.

Godsdienstige vorming en levensbeschouwing

Sunte Werfert is een Rooms Katholieke basisschool. Dit komt vooral tot uiting in de projecten uit de methode ‘Trefwoord’ die rond de grote kerkelijke feestdagen worden uitgevoerd. De kinderen van groep 4 krijgen de mogelijkheid de eerste communie te doen. Dit wordt buiten schooltijd voorbereid met de kinderen door de parochiële medewerkers.

Creatieve vorming en expressie

Dit betreft de vakken handvaardigheid, muziek, tekenen en drama.
Deze vakken staan wekelijks op het programma. Vaak worden de creatieve activiteiten gekoppeld aan de thema’s die in de klas behandeld worden.

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 beschikken over een eigen, goed geoutilleerd speellokaal in de school, waar de kleuters bewegingsonderwijs hebben.  Hiervoor gebruiken we ideeën uit de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’ en daarnaast  werken we met ‘Bewegen op muziek’ uit dezelfde methode. De groepen 3 tot en met 8 gaan eenmaal per week voor een dubbel sport-uur naar sportcentrum ‘De Helster’. Bij de lessen bewegingsonderwijs volgen wij de lesmethode ‘Planmatig Bewegingsonderwijs’.

Informatie- en computertechnologie (ICT)

De meeste kinderen zijn al computer (knoppen) vaardig als ze op school komen. Regelmatig zien we de kleuters al ‘swipen’ op een beeldscherm. Dit kennen ze al van mobiele telefoon en iPad. Desondanks besteden we op school aandacht aan een goed en functioneel gebruik van de computers. De computers worden ingezet als hulpmiddel bij de ondersteuning van het onderwijs. Een aantal lesmethoden werkt met digitale verwerking. De school beschikt over voldoende desktops, laptops en tablets.

Overige leeractiviteiten

Naast de met name genoemde leergebieden besteden we op onze school ook aandacht aan bevordering van sociale redzaamheid, waaronder:

  • gedrag in het verkeer;
  • gezond en redzaam gedrag;
  • milieu en techniek;
  • cultuureducatie.

Deze activiteiten komen afzonderlijk of in samenhang met andere vakken aan de orde.