Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de meest uiteenlopende zaken aangaande beleidszaken op school, zoals bijvoorbeeld invoering van ICT, veiligheid op school. Daarnaast heeft de MR op basis van de wet instemmingsrecht bij een veelheid aan onderwerpen, bijvoorbeeld formatieplan, wijziging van het schoolreglement. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders:
* 2 personeelsleden
* 3 ouders

De MR vergadert gemiddeld eens in de 6 weken met of zonder de directie over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden aangekondigd in De Nieuwsbrief. In deze aankondiging wordt ook de agenda kenbaar gemaakt. De notulen van de MR-vergaderingen zijn desgevraagd ter inzage bij de directeur.

 

Naast de MR is er tevens een GMR (Gemeenschappelijke MR). Zij behartigt de belangen van alle scholen die onder onze overkoepelend bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum vallen. Vanuit de MR is er een vaste contactpersoon die regelmatig overleg heeft met de contactpersoon in de GMR. 

Contact met de MR Voor informatie over of belangstelling voor de Medezeggenschapsraad op Sunte Werfert kunt u per mail contact opnemen via ons eigen e-mailadres: mr@suntewerfert.nl.

In schooljaar 2019-2020 bestaat de MR uit de volgende personen:

Op de foto van links naar rechts:

Paul Regtering (ouder)
Alice Zweers (Leerkracht)
Eliza Janssen (leerkracht)
Ellemieke Hulshof (ouder)
Marije Straathof (ouder/voorzitter)

Bestanden (downloads)

Notulen MR vergadering 22 september

Notulen MR 30 juni

 pdf   MR-reglement vs april 2015

Jaarplan MR schooljaar 2020-2021

Het reglement van de MR kunt u hierboven inzien (downloaden). Het jaarverslag 2017-2018 ligt op school bij de directeur ter inzage.

MR sunte werfert