Leerlingvolgsysteem

Met ‘leerlingvolgsysteem’ bedoelen we de manier waarop we de ontwikkeling van uw kind volgen.

Al vanaf de kleuterbouw volgen we de ontwikkeling van uw kind nauwgezet. Dit doen we door observaties, door het aanleggen van een portfolio, waarin we een aantal werkstukken van uw kind verzamelen en vanaf groep 2 door uw kind te toetsen op taal- en rekenontwikkeling. Ten aanzien van het toetsen gebruiken we de toetsen van CITO, die landelijk genormeerd zijn.

Vanaf groep 3 worden alle kinderen bij lezen, spelling en rekenen op 2 manieren getoetst.

  1. Methodegebonden toetsen

De methodegebonden toetsen zijn een onderdeel van de gebruikte methode. De leerkracht geeft een aantal lessen, die afgesloten worden met een toets. Deze toets geeft informatie of uw kind de leerstof begrepen heeft en of de leerkracht zijn programma eventueel moet bijstellen (bijvoorbeeld een herhalingsles), of kinderen in een andere instructiegroep plaatsen.

2. Niet-methodegebonden toetsen

Hiervoor gebruiken we de CITO-toetsen. Deze worden in januari en in juni afgenomen. Twee keer per jaar dus. Dan kijken we of de leerling in relatie tot zijn leeftijdsgenootjes (landelijk) op niveau is. Ook worden de CITO-toetsen gebruikt om het onderwijs te evalueren en te kijken of de school op landelijk niveau zit.
Alle CITO-toetsen die het kind gedurende zijn of haar schoolloopbaan maakt, worden door de school verzameld in het LOVS (leerling volg systeem) van CITO. Hiermee heeft de school altijd een helder overzicht van de vorderingen en de ontwikkeling van het kind op de vakken lezen, spelling en rekenen.

De school volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind met het programma ‘Zien’ en meet de veiligheidsbeleving van uw kind met de ‘Veiligheidsthermometer’ van de Vreedzame School.

Leerlingdossier

Het LOVS maakt onderdeel uit van het leerlingdossier. Hierin zijn alle gegevens van de leerling opgenomen die relevant zijn om het beeld van de leerling (en het gezin) zo compleet mogelijk te maken. Ook eventuele onderzoeksresultaten van externe instanties worden aan het leerlingdossier toegevoegd. De interne rapportage maakt ook deel uit van het leerlingdossier. De interne rapportage is bestemd voor de leerkrachten. Ouders kunnen op verzoek (op afspraak) inzage krijgen in het leerlingdossier.